kwaliteit & milieu

Thovip B.V. heeft in de loop der jaren verschillende initiatieven en activiteiten ondergebracht in een kwaliteitssysteem. Voor een doelmatige besturing van de bedrijfsprocessen en om te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van de afnemers, is een goed functionerend kwaliteitssysteem een belangrijk gereedschap. Het kwaliteitssysteem beschrijft de bedrijfsprocessen. Daar waar nodig zijn werkinstructies per afdeling vastgelegd in werkvoorschriften. Deze worden beheerd en beheerst door de afdelingshoofden onder verantwoordelijkheid van de directie.

Door het in stand houden van - en continue verbeteringen aan te brengen in - de doeltreffendheid van de kwaliteitssystemen, wil Thovip B.V. op de eerste plaats voldoen aan de steeds verdergaande wensen van de afnemer en overheid op kwaliteits- en milieugebied en tevens een bijdrage leveren aan een optimale bedrijfsvoering.

Onderdeel van de algemeen te volgen strategie is het uitdragen en waarborgen van de kwaliteit van processen (meten en verbeteren). Het beleid is gebaseerd op de algemene visie en strategie van Thovip B.V. en wordt jaarlijks op haar inhoud getoetst en bijgesteld naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen (milieu, markt, politiek, bedreigingen en kansen). In het beleid wordt zowel kwaliteit als milieu belicht en uit het beleid vloeien de kwaliteits- en milieuplannen voor de processen voort. De hoofddoelstellingen worden bij de afzonderlijke beschrijving van de processen genoemd en hiervan worden de afdelingsdoelstellingen afgeleid; voor milieu zijn daarnaast de volgende algemene doelstellingen vastgelegd.
Vermindering van het vrijkomen van afvalstoffen en het spaarzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Minimaliseren en waar mogelijk elimineren c.q. voorkomen van nadelige milieueffecten van bestaande en nieuwe milieueffecten

Het toewerken naar het verwezenlijken van duurzame ontwikkeling bij de leveranciers van Thovip B.V..

Het niet alleen nakomen van wettelijke verplichtingen, maar ook trachten te komen tot een continue verbetering van de milieuprestaties.

De eindverantwoordelijkheid voor het kwaliteitssysteem ligt bij de directie en zij ziet toe op de handhaving daarvan. De daarmee samenhangende werkzaamheden zijn gedelegeerd aan de afdelingshoofden. Deze hebben de bevoegdheid om namens de directie al die maatregelen te initiëren welke noodzakelijk zijn om de vereiste kwaliteit en milieuaspecten van te leveren producten en diensten te waarborgen. Daartoe signaleren en coördineren zij de zaken die te maken hebben met opzet, invoering, handhaving en verbetering van het kwaliteitssysteem. Tevens hebben de afdelingshoofden de taak om de bewustwording van de medewerkers voor zowel kwaliteitsbeleving, klantenwensen en -eisen en het milieu te bevorderen.